మీమాంస ..

రచన: శ్రీకాంత గుమ్ములూరి

మస్తిష్కానికి మనసుకు మీమాంస !!

మస్తిష్కపు మట్టిలో
చిన్న విత్తనం …
నాటిన వాని ఊహకే
అనూహ్యం !
గోరంతలు కొండంతలు చేసిన
నైజం..
మానసిక సంతులాన్ని
తిరగదోసిన వైనం ..
మానవ నైజపు వాసనలు చేసిన
అంకురార్పణం ..
అంకురించిన
అనుమానపు బీజం ..
వేరు తన్నిన వెర్రి ఊహల
విజృంభణం ..
సాదృశమైన దౌర్భాగ్యపు
కలుపు మొక్కల భాషాజాలం ..
విస్తరించిన చీడ
కొమ్మలనలముకొన్న విషం ..
కొత్త ఆశల ఆకులు
మరి చిగురించవు నిజం ..
ప్రాప్తి లేదు
మనో పుష్ప వికాసం ..
భావ పర్యవసానాలు చేస్తాయి
భాగ్య వృక్షాన్ని అంతం !!

నీ భాగ్యాన్ని మలచుకోగలగడం
నీకే సాధ్యం..
స్వయం కృషి చెయ్యగలదు
అసాధ్యాన్ని సాధ్యం ..
జీవన పునరుద్ధరణకై మార్చు
నీ ఆలోచనా విధానం ..
మనః పూర్వకంగా సమ్మతించు
పరులకుపకారం ..
నిశ్చయమైన వైఖరి ప్రదర్శించు
ప్రతి క్షణం ..
పెరికి వెయ్యి అనుమానపు
కలుపు మొక్కలు మొత్తం..
పెరగనియ్యకు
అరిషడ్వర్గాల అరణ్యం ..
తీర్చిదిద్దు
చెలిమి ఉద్యానవనం ..
విస్తరించు కొమ్మలతో
పంచు మంచితనం ..
ప్రతి హృదయం
పరిమళాలు పంచి పెట్టు చంపక పుష్పం !!!

*********************

5 thoughts on “మీమాంస ..

Leave a Comment