వివిధ దశల్లో వనిత

You may also like...

1 Response

  1. భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజా రావు. says:

    ఆర్యా! కవిత పంపుదామని చూస్తే నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తోందే తప్ప ఎన్ని సార్లు పంపినా మెయిల్ మీకు చేరటం లేదు. కారణం ఏమిటో తెలియటం లేదు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *