‘వేయి పడగలు’ అక్షర యాత్రకు దారి

You may also like...

3 Responses

  1. టి.శ్రీరంగస్వామి says:

    ఈ సమీక్ష వేయిపడగలకు ప్రతిబింబంగా నిలవడమే కాకుండా అనేక విషయాలను సూక్ష్మంగా విశదీకరించినది అనడంలో ఏమాత్రం సంశయం లేదు. పాఠకులను వేయిపడగలు చదివి అందులోని విషయాల పట్ల కుతూహలం కలిగిస్తుంది

  1. June 7, 2017

    […] 10. బహుజన సమీకరణకు ‘సమూహం’ 11. వేయిపడగలు  అక్షరయాత్రకు దారి 12.  ఫీల్ గుడ్ మీడియా 13. అన్నమయ్య […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *