బ్రహ్మలిఖితం 9

You may also like...

1 Response

  1. అవసరం తీరేక తోటి మనిషిని కూడా మానసికంగా కత్తి లేకుండానే హత్య చేసి అవతలకి విసిరేయగల శక్తి ఈ సృష్టిలో నికృష్టమైన మనిషికి మాత్రమే వుందని గ్రహించే శక్తి నారాయణలాంటి వాళ్లకుండదు…so true.సీరియల్ చాలా ఆసక్తి కరంగా సాగుతుంది…తరువాయి భాగం కోసం ఎదురుచూస్తూ..రచయిత్రికి అభినందనలు!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *