ఆకుదొక కథ!

You may also like...

3 Responses

  1. మాలతిగారూ, సంతోషమండి.
    వసుధారాణి గారూ, ఔను ఇది అందరికీ వాళ్ళ కథే . కానీ ఒకసారి అంతర్దర్శనం చేయగలగాలంతే.

  2. ఆకు కధ కాదు ఇది ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మకధ…బాగుంది.

  3. నిడదవోలు మాలతి says:

    బాగుందండి ఆకు కథ. పెద్దన్న పండుటాకు..చిన్నన్న చిగురుటాకు – కవితలా ఉంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *