కాఫీ విత్ కామేశ్వరి – సమీక్ష

You may also like...

2 Responses

  1. మణి వడ్లమాని says:

    నాగమణి చాల బావున్నాయి పుస్తకం చదేవే ముందే నువ్వు కమ్మని కాఫీ లాంటి సమీక్ష రాసావు. కామేశ్వరి గారు మీ కాఫీ తో బాటు కబుర్లు కూడా తొందరలో ఆస్వాదించుతాను

  2. Kameswari says:

    ధాంక్యూ మణీ నేను రాసిన పుస్తకాన్ని గురించి ఇంత హృద్యంగా వెంటనే చదవాలనిపించేలా రాసావు. వెరీ హేపీరా!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *