బ్రహ్మలిఖితం .. 11

You may also like...

1 Response

  1. padmaja says:

    ఇంకెప్పుడు ‘ఆడ’ అన్న పదాన్ని చేతకానిదానికి పర్యాయపదంగా వాడకండి…చాలా కాన్ఫిడెంట్గా మలిచారు కారెక్టెర్ని…సీరియల్ చాలా ఆసక్తిగా సాగుతోంది..తరువాయి భాగం కోసం ఎదురుచూస్తూ..శారద గారికిఅభినందనలు!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *