21-వ శతాబ్దంలో వికటకవి – 2

You may also like...

2 Responses

 1. ఎమ్మెస్వీ గంగరాజు says:

  ‘కుంజర’మ్మను పద్యమిక్కడ గుర్తుకొచ్చెను శ్రీ కిభా!

 2. సెహభేషౌ !

  వికటకవి పద్యములలరె
  ను కిభశ్రీ కలములోన నూత్నము గానన్
  తకిటతధిమియనుచు జిలే
  బి కందమును గూర్చెను సెహభేషౌ యనుచున్ 🙂

  జిలేబి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *