మాయానగరం – 40

You may also like...

2 Responses

  1. rama sundari says:

    ఎంతో గొప్పగా ఉంది, శైలీ, కథనం, కథ…అన్నీ పట్టుగా సాగుతున్నాయి. ఏదైనా పోగొట్టుకోవచ్చు, నమ్మకాన్ని మాత్రం పోగొట్టుకోకూడదు. అనే స్పృహే మనిషిని ఉత్తమ స్థితిలో నిలబెడుతుంది. సకల సద్గుణాలకీ ఈ స్పృహే. చదువు ఈ విలువని విద్యార్థిలో ప్రోది చేస్తే దేశం బంగారమై పోతుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *