బ్రహ్మలిఖితం 13

You may also like...

2 Responses

  1. ఎమ్మెస్వీ గంగరాజు says:

    మంచి సస్పెన్స్ లో ఉంచేస్తున్నారు. గోదావరి లంకలలో మొలిచిన రెల్లుగడ్డి తో సున్నితంగా గీకినట్టుండడం! బలే ఉపమానాలు తెస్తారు శారద గారు!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *