“కలియుగ వామనుడు” – 1

You may also like...

4 Responses

  1. G.S.Lakshmi says:

    ఆరంభం చాలా ఆకట్టుకుంది…

  2. చాలా చక్కని చిక్కని అల్లిక. ఇతివృత్తం, నేపథ్యం కొత్తగా ఉన్నాయి. నెల రోజులు ఆగాలా అనిపించింది!

  3. Venkata S Addanki says:

    చాలా బాగుందమ్మా మళ్ళీ నెల్లాళ్ళు ఆగాలా అని బాధ

  4. Mani says:

    Kottaga . Adbhutam ga Undi. Vastvu. Chala interesting ga undi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *