పాతది .. కొత్తది

You may also like...

2 Responses

 1. కొంతం శ్రీనివాస్, కరూర్ వైశ్యా బ్యాంక్. says:

  బాహ్య ప్రపంచం, అంతరంగ ప్రపంచం యొక్క, ప్రతిబింబం మాత్రమే.
  అంతరంగ ప్రపంచం లోని బింబమే, ఒక అద్దం లాగా, బాహ్య ప్రపంచం లో ప్రతిబింబిస్తుంది.
  కావున, ఒక అంతరంగం లోని మార్పు, బయట కనపడుతుంది అన్న మాటలను ఈ కథ నిరూపిస్తున్నది.
  రచయిత సదా అభినందనీయులు.

 2. indira says:

  Absolute philosophy that one has to finally surrender to!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *