కౌండిన్య హాస్యకథలు – పెళ్ళిలో చీరింగ్ గల్స్

You may also like...

2 Responses

  1. P LakshmiNarasimham says:

    రమేష్ గారు వ్రాసిన కథ ఎంతో బాగుంది. ఏమేమి క్రికెట్ పోటీలలో చీర్ గాల్స్ విన్యాసములను కుటుంబ సమేతముగ చూచుటకు లేని ఇబ్బంది ,వివాహ సమయములో ఈ కార్యక్రమమును పెట్టినట్లయితే ఎందుకు కలగాలి. కథయెక్క లక్ష్యం సమాజములో జరుగుతున్న తప్పులను ఎత్తి చూపుటకే. బయటి వారిని చీర్ గాల్స్ గా చూడగా లేని దోషము దగ్గర బంధువులను ఆ పనికి వినియేగిస్తే తప్పేమున్నది. ఏమైనప్పటికి చక్కటి కథా వస్తువును ఎన్నుకుని కొంత మంది లోనైనా( ఇంతకు ముందు స్పందన తెలియపరచిన వారితో సహా) ఆలోచన కల్గ జేయగలిగితే ఆ రచనకు సత్ఫలితము అందినట్లే నిస్సందేహముగా.
    పేరి లక్ష్మీనరసింహం
    9493570292

  2. Swathi says:

    In marriage of his daughter father asked for cheer girl and that to sister s daughter and brothers daughhter. Even for laughing stock….need to think in this vulgar manner. Accha telugu lo paithyam antaru…writer must think on this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *