గిలకమ్మ కథలు – 3 .. గిలకమ్మ..ఆర్నెల్ల ముందే పెద్దదైపోయిందంటల్లా..!

You may also like...

3 Responses

  1. అనసూయ కన్నెగంటి says:

    Thanku రా చెల్లీ!

  2. అహ్హహ.. ఇంటికంపేత్తేనో??
    .సాధారణంగా పల్లెటూర్లలో పుట్టినరోజు లెక్కలు.. ఇలాగే ఏదో ఒక పండుగ ముందో వెనుకో.. అని చెప్పటమే కానీ తేదీలు,వ్రాతలు కోతలు ఏమీ ఉండేవి కావు!
    ఇలాగే ఈ గిలక కూడా ఓ ఆర్నెల్లు ముందే పెద్దదై పోయింది మరి..కథ బావుంది!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *