తన్మయి

You may also like...

2 Responses

 1. ముసునూరి వెంకట రామ ఈశ్వర్ says:

  చాల మృదు మధురమైన విరహ కవిత ..
  చదివేవారి వయసుకు తగ్గ ఆలోచనలని కల్గించే భావరసోన్మాద సాహితీ పద గుళికలు …
  కళ్ళు చదువుతున్నా ..
  తటాలున మనసుని కమ్ముకునే
  మధుర భావనలతో/కలలతో/ఆశలతో/తీపి జ్ఞాపకాలతో నో ..
  చదువరి పెదవిపై తెలియక తెప్పించే చిరునవ్వు !
  “ఆత్మనెపుడో నింపుకున్న” .. ఎంత గొప్ప భావన

  యామిని మీ భావన నిజం
  “ప్రేమ అకారణమయినపుడు,
  వాడదు “ఏ క్షణ కుసుమం” ఎందుకంటే అవి
  “ఆత్మనెపుడో నింపుకున్న ఆలింగనపు తమకాలు..”

  మీకు హృదయపూర్వక అభినందనలు యామిని గారు

 2. ముసునూరి వెంకట రామ ఈశ్వర్ says:

  చాల మృదు మధురమైన విరహ కవిత ..
  చదివేవారి వయసుకు తగ్గ ఆలోచనలని కల్గించే భావరసోన్మాద సాహితీ పద గుళికలు …
  కళ్ళు చదువుతున్నా ..
  తటాలున మనసుని కమ్ముకునే
  మధుర భావనలతో/కలలతో/ఆశలతో/తీపి జ్ఞాపకాలతో నో ..
  చదువరి పెదవిపై తెలియక తెప్పించే చిరునవ్వు !
  ఎంత గొప్ప భావన “ఆత్మనెపుడో నింపుకున్న”

  యామిని మీ భావన నిజం
  “ప్రేమ అకారణమయినపుడు,
  వాడదు “ఏ క్షణ కుసుమం” ఎందుకంటే అవి
  “ఆత్మనెపుడో నింపుకున్న ఆలింగనపు తమకాలు..”

  మీకు హృదయపూర్వక అభినందనలు యామిని గారు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *