తపోముద్రల వెనుక

You may also like...

1 Response

  1. రమేష్ రాచర్ల says:

    మంచి తాత్వికమైన కవిత. చాలా బాగుంది.
    రమేష్ రాచర్ల,హైదరాబాద్

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *