ఐఐటి(లెక్కల) రామయ్యగారు

You may also like...

8 Responses

 1. Nagaiah says:

  excellent article on great IIT RAMAYYA garu.

 2. వ్యాస మూర్తి says:

  excellent

 3. నరసింహ మూర్తి says:

  చాలా బాగుందండీ

 4. శశిభూషణ్ says:

  ఇటువంటి రచనలు యువకులకు చాలా ఉపయోగం

 5. Dhanalakshmi says:

  విశిష్ట వ్యక్తులను గురించి చక్కగా తెలియచేస్తున్నారు.సంతోషం

 6. P.Lakshmi Narayana says:

  Very interesting life history of Sri Chukka Ramaiah Garu.Hither to we all know him as IIT Ramaiah Garu
  Now you made us to know about his early days of his child hood.
  Chukka…means CHUKKANI to IIT students…Great.

 7. VIJAYAAKSHMI says:

  interesting facts about RAMAYYA garu

 8. BHASAKARAM says:

  excellent narration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *