గిలకమ్మ కతలు 6 – పెత్తాట్టెంక, సింతాట్టెంక

You may also like...

2 Responses

  1. అహ్హహ…. ఎంత దెబ్బలాడుకున్నా పిల్లలు..పిల్లలు ఒకటే?! గోదారోళ్ల యాస తో పాటు ఆరాటం ఎక్కువ, ఆరగిచ్చేత్తక్కువానూ..! సామెతలు కూడా గిలకమ్మ కథలు బావున్నాయి…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *