తేనెలొలుకు తెలుగు – 5

You may also like...

2 Responses

  1. Dhan Kalvakolanu says:

    అయ్యా,
    “కుప్పించి ఎగసిన గుండలంబుల కాంతి” అను పద్యము పోతన గారి భాగవతము ప్రథమ స్కంధము లోనిది గా సరిచేసుకో గలరు. మీరు చెప్పినత్లు అది తిక్కన పద్యము కాదు.

  1. November 1, 2018

    […] 10.నూటికొక్కరు 11.శ్రమజీవన సౌందర్యం 12.తేనెలొలుకు తెలుగు – 5 13. అన్నమయ్య ఆధ్యాత్మికానందలహరి – 30 […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *