తపస్సు – సంతకం

You may also like...

2 Responses

  1. P VENKATA SESHUBABU says:

    మనిషి చివరకు సంతకంగా మిగిలిపోతాడనే ముగింపు చాలా బాగుంది. అభినందనలు.. జీవితంలో ఆశల సంతలో దొరకని శాంతి కోసం వెదకడం మానేసి, మహత్తర ఆశయ సాధన కోసం కృషి చేయాలని, అప్పుడే ఆ సంతకానికి శాశ్వత గుర్తింపు వస్తుందని నా విశ్వాసం.

  1. November 1, 2018

    […] జీవితం 11 3. బ్రహ్మలిఖితం 21 4. విరక్తి 5. తపస్సు – సంతకం 6. తేనెలొలుకు తెలుగు 4 7. ఇరుకు 8. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *