బ్రహ్మలిఖితం 21

You may also like...

2 Responses

  1. మనసు, ప్రేమ, భర్తతో షికార్లు, అతని ఆదరణ, గుర్తింపు కావాలని వెర్రిగా ఆశపడే స్త్రీలు మాత్రమే, ఎంతో కాలం వాటిని భర్తనుంచి పొందాలని ప్రయత్నించి విఫలమైనప్పుడే .. ఏ చిన్ని ప్రేమతో కూడిన ఆదరణ లభించినా అటు వైపు మొగ్గిపోతారు. So true..ఇలాంటి వాళ్ళు సంఘంలో చాలామందే తారసపడుతుంటారు.. అసంతృప్తితో వారి జీవితాన్ని వారే నరకంలోకి తోసేసుకుంటూ… చాలా బావుంది

  1. January 1, 2019

    […] పందేరం 2. రెండో జీవితం 11 3. బ్రహ్మలిఖితం 21 4. విరక్తి 5. తపస్సు – సంతకం 6. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *