విరక్తి

You may also like...

1 Response

  1. November 1, 2018

    […] 2. రెండో జీవితం 11 3. బ్రహ్మలిఖితం 21 4. విరక్తి 5. తపస్సు – సంతకం 6. తేనెలొలుకు తెలుగు […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *