కంభంపాటి కథలు – రంగు పడింది.

You may also like...

1 Response

  1. January 1, 2019

    […] తెలుగు 5  6. జలజాక్షి – జలజాపతి  7. రంగు పడింది  8. బూలా ఫిజీ  9.  శిక్ష 10. మనుషులు చేసిన […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *