దారి తప్పిన స్నేహం

You may also like...

6 Responses

  1. mala says:

    బాగుందండీ .

  2. కథా వస్తువు చాలా బాగుంది గిరిజా.

  3. Ty sivaiah says:

    అమ్మ కథ చాలా బాగుంది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *