మానవత్వం

You may also like...

2 Responses

  1. డబ్బు గౌరవాన్ని ఇస్తుంది కానీ ప్రేమను ఇవ్వదు..గొప్పింటోళ్లు చిన్న బుద్ధి చూపితే లేమిలోని తల్లి పెద్ద మనస్సును చూపింది..చక్కటి కథ..ముగింపు బావుంది..రచయిత్రికి అభినందనలు

  1. February 6, 2019

    […] భగవంతుల రహస్య సమావేశం 2. మానవత్వం 3. బ్రహ్మలిఖితం 22 4. కంభంపాటి కథలు 5. దారి […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *