గిలకమ్మ కతలు 10 – “సారె పంచుడూ..వీపు దంచుడూ!”

You may also like...

2 Responses

  1. సారె పంచుడూ..ఈపు దంచుడూ.. Thank god నాకు గిలకమ్మ లాంటి అక్క లేదు..లేకపోతే చిన్నప్పుడు సారెలో ఉండే చిలకల కోసం పంచేవారి వెంట వెంట తిరిగేదాన్ని..మా అమ్మ ఎన్నిసార్లు తిట్టినా…

  1. March 1, 2019

    […] ఉంటే.. 4. జలగ 5. బ్రహ్మలిఖితం 6. గిలకమ్మ కతలు 10 7. ఎందుకేడుస్తున్నానంటే..ఓ అడల్ట్ కథ 8. […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *