బ్రహ్మలిఖితం

You may also like...

1 Response

  1. మొత్తానికి కథ సుఖాంతం అయిపోయింది..
    దేవుడిచ్చిన అయుష్హును సక్రమంగా వాడుకోకుండా పెళ్ళాం పిల్లలను గాలికి వదిలేసి మరణమే లేకుండా సిద్దులు పొంది ఏమి ఉద్దరించాలనుకుంటారో… కార్తికేయన్ లాంటి వారిని;..పూర్వజన్మ,వచ్చే జన్మ అంటూ ఉన్న జన్మ సక్రమంగా అనుభవించకుండా పిచ్చివాళ్ళలా ప్రవర్తించే ఈశ్వరి లాంటి వాళ్ళను చూస్తే జాలి పడాలో అసహయించుకోవాలో కూడా అర్ఢంకాదు..ఏది ఏమైనా ఇలాంటి వారు ఉన్నంతకాలం దొంగబాబాలకు కొదఉండదు..
    మంచి ముగింపునిచ్చి కథ సుఖాంతం చేశారు..అభినందనలు శారద గారూ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *