దేనికి ..?

రచన: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు.

మాటకా? మనసుకా?
దేనికి నీ ప్రాధాన్యత?
వయసా?వలపా?
దేనితో నీ అన్యోన్యత?
రూపానితోనా?గుణానితోనా?
దేనితో నీ సారుప్యత?
నిన్నటితోనా?నేటితోనా?
దేనితో నీ తాదాత్మ్యత?
జననంలోనా?మరణం లోనా?
దేనిలో నీ తాత్వికత?
సంపాదనతోనా?సత్యసంధత తోనా?
దేనితో నీ సామీప్యత?
మాయలకా?మహిమలకా?
దేనికి నీ ప్రాధాన్యత?
కరుణతోనా?కరుకుతనంతోనా?
దేనితో నీ పరిపక్వత?
శాంతికా?భ్రాంతికా?
దేనితో నీమనో పులకిత?
ద్వేషించటానికా?దీవించటానికా?
దేనికి నీ అస్వస్థత?
స్వార్ధమా?పరమార్ధమా?
ఏది నీకు అలభ్యత?

Leave a Comment