అనిపించింది

రచన: భమిడిపాటి స్వరాజ్య నాగరాజారావు.

ఈ సృష్టిలో అమ్మ నాన్నకంటే ఎందుకు ఎక్కువో
మన దృష్టిలో నాన్న అమ్మకంటే ఎందుకు తక్కువో
ఆలోచిస్తేనే అర్ధమవుతుంది,
అవలోకిస్తేనే బోధపడుతుంది.
కలయికలోని సుఖాన్ని మాత్రమే ఆశించే
నాన్నలోని ఆవేశంవల్లే
ఈ సృష్టిలో నాన్నతక్కువయ్యాడని అర్ధమయింది.
కలయిక తరువాత కలిగే కష్టాలన్నిటినీ
అమ్మ ఆనందంతో ఆస్వాదించటంవల్లే
మన దృష్టిలో అమ్మ ఎక్కువయ్యిందని బోధపడింది.
కోపం ధూపమై నిలిచి ఉన్ననాన్న ప్రేమ,
శాంతం ఆసాంతం కలిగిఉన్న అమ్మ ప్రేమ,
కరిగి కన్నీరయ్యే మెత్తదనాన్ని కలిగి ఉన్న అమ్మ,
మరిగి కాగే కరుకుతనాన్ని కలిగి ఉన్న నాన్న,
ఇలా ఈ గుణాలలోని తేడాల వల్లే
అమ్మ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ అవటం ,
నాన్న అమ్మకన్నా తక్కువగానే నిలవటం
సహజమే కదా అని అనిపించింది,
అసహజమేమీ లేదని కూడా అనిపించింది.

1 thought on “అనిపించింది

Leave a Comment