విశ్వపుత్రిక వీక్షణం – “మనసును విను”

You may also like...

4 Responses

  1. Padmapv says:

    కధ, బాగుంది.మేడం!వాస్తవానికి దగ్గరగా. ధన్యవాదాలు.!

  2. Satyagowri says:

    చక్కని జీవితానికి మంచి కథ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *