“పెద్దోల్లైపోతే ..ఏం పెట్రా? “

You may also like...

1 Response

  1. మరి ఇంట్లో ఉన్న అవ్వకు ఏమీ పెట్టని సేసమ్మామను ఎందుకు పిలవాలేటీ…గిలకమ్మ రైట్ అంతే!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *