చీకటి మూసిన ఏకాంతం – 2

You may also like...

3 Responses

  1. Girija peesapati says:

    చాలా బాగా సాగుతోందమ్మా కధ. తరువాయి భాగం కూడా త్వరగా చదివెయ్యాలి.

  2. నిన్న లేని అందమేదో నిదుర లేచేనెందుకో. నిదుర లేచేనెందుకో!’
    నిశాoత వృత్తి రీత్యా డాక్టర్ అయినా పాటలపై ఆమెకున్న అనురక్తి ఆమెలోని కళాపోషణను సూచిస్తూ… ఘంటసాల గారి అద్భుతమైన పాటలు గుర్తుచేస్తూ..హితేంద్ర పాత్రను ప్రవేశపెట్టడం బావుంది..

  1. June 3, 2019

    […] వీక్షణం “జ్ఞాపకాల గోడ” 8.  చీకటి మూసిన ఏకాంతం – 2 9.  అమ్మమ్మ -3 10.  కార్టూన్స్ – తోట […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *