బుడుగు-సీగేన పెసూనాంబ

You may also like...

3 Responses

  1. Dhanikonda Ravi Prasad says:

    Thanks to maalika for publishing

  1. June 3, 2019

    […] 17.  మనసుకు చికిత్స, మనిషికి గెలుపు 18.  బుడుగు-సీగేన పెసూనాంబ 19.  వీరి తీరే వేరయా… 20.  అష్టావక్రుడు 21.  […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *