వీరి తీరే వేరయా…

You may also like...

3 Responses

  1. మంజు says:

    చాలాస్వేచ్ఛకి, విశ్రుంఖలత్వానికి తేడా తెలియదండి… వీళ్ళు పత్తిత్తులైనట్లు అందరికి వారి వరుసలుండవు లేకుండా, వయసుతో సంబంధం లేకుండా పంతులు అంటగడతారు… నాకు తగిలింది ఓ శాల్తీ.. తొందరగానే వదిలించుకున్నాలెండి.

  1. July 1, 2019

    […] గెలుపు 18.  బుడుగు-సీగేన పెసూనాంబ 19.  వీరి తీరే వేరయా… 20.  అష్టావక్రుడు 21.  కర్ణాటక సంగీత […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *