12. శ్రద్ధయా లభతే విద్యా

You may also like...

3 Responses

  1. పి. విజయకుమార్ says:

    మంచి కథ… పదాల పొందిక బావుంది. నేటి విద్యార్థులకు ఇటువంటి కథలు ఎంతో ప్రయోజనకరం..

    విజయకుమార్ తెలుగు అధ్యాపకులు. ముమ్మిడివరం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *