13. ఓన్లీ ఒన్ పీస్

You may also like...

2 Responses

  1. Nvvs murthy says:

    Me kadha kattu cherakattula chala andam ga undi . Realy ur only one piece . great

  2. Gurijala Ramesh says:

    పట్టుచీర ఇతివృత్తం తో రాసిన ఈ కథలో ఎంత పట్టులేకపోతే మేముఊపిరిబిగపట్టి మరీచదువుతాం.ధన్యవాదాలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *