కంభంపాటి కథలు – సీక్రెట్

You may also like...

3 Responses

  1. Sarada says:

    Last punch adhurs.

  2. శ్రీకాంత్ says:

    మీ కథలలో చివరిలో twist బాగుంటుంది సర్

  1. August 7, 2019

    […] 6. అమ్మమ్మ – 5 7. చీకటిలో చిరుదివ్వె 8. కంభంపాటి కథలు – సీక్రెట్ 9. అమ్మడు 10.  “విశ్వం పిలిచింది” 11. తరం – […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *