జాగేశ్వర మహదేవ్ మందిరం

You may also like...

1 Response

  1. M.Ahalya Devi says:

    2011 డిసెంబర్ లో మేము హిమాలయ దర్శన్ వెళ్లాము. జాగేశ్వర మందిరం వెళ్లాము.చాలా బాగుంటుంది.నైనిటాల్,జాగెశ్వర్,పాతాళభువ నేశ్వర్,రాణీకేత్,భాగేశ్వర్,బైద్యానాధ్,వెళ్లాము.చూడ వలసిన పుణ్య క్షేత్రాలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *