గోడమీద బొమ్మ

You may also like...

1 Response

  1. రత్నశ్రీ వఠెం says:

    చాలా బావుంది కామేశ్వరి గారూ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *