పాలమనసులు

You may also like...

1 Response

  1. కొత్తపల్లి ఉదయబాబు says:

    ఎడిటర్ గారికి, నా కధ ”పాలమనసులు ” సెప్టెంబర్ సంచికలో ప్రచురించినందులకు తమకు నా ధన్యవాదాలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *