విలువ

రచన: పారనంది శాంతకుమారి

 

నెగిటివ్ ఆలోచన వల్లే పాజిటివ్ ఆలోచనకు విలువ

అమావాశ్యవల్లే పౌర్ణమికి విలువ.

వేదనవల్లే వేడుకకు విలువ.

మరుపువల్లే జ్ఞాపకానికి విలువ.

రాత్రి వల్లే పగటికి విలువ.

గరళం వల్లే సుధకు విలువ.

ఓటమి వల్లే గెలుపుకు విలువ.

పోకవల్లే రాకకు విలువ.

అబద్ధం వల్లే నిజానికి విలువ.

చెడువల్లే మంచికి విలువ.

మృగతత్వం వల్లే మానవత్వానికి విలువ.

ఒంటరితనంవల్లే జంటతనంకు విలువ.

దు:ఖంవల్లే సుఖానికి విలువ.

వేసవివల్లే వెన్నెలకు విలువ.

కఠినత్వంవల్లే సున్నితత్వానికి విలువ.

అదృశ్యంవల్లే దృశ్యానికి విలువ.

విషాదంవల్లే వినోదానికి విలువ.

లేమి వల్లే కలిమికి విలువ.

కోపంవల్లే శాంతానికి విలువ.

ద్వేషం వల్లే ప్రేమకు విలువ.

మరణంవల్లే జననానికి విలువ.

 

 

 

One comment on “విలువ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *