ప్రపోజ్…

You may also like...

2 Responses

  1. Prabha says:

    Nice narration mani…US back drop to youngsters pelli kashtaalu..chaala bagundi.

  1. December 4, 2019

    […] 6. ఇది కథ కాదు 7.తల్లి మనసు 8. అమ్మ మనసు 9.  ప్రపోజ్… 10. ప్రయాణం 11. మనసుకు హాయినిచ్చే […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *