అనుకున్నదొక్కటీ. అయినది ఒక్కటీ…

You may also like...

1 Response

  1. Prabha says:

    Pani+mani+she ….chala bagundi.nicely narrated

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *