మనిషిలోని భిన్నస్వభావాలను బహిర్గతపరచిన కవితావల్లరి.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *