రచన: ఆర్.ఎస్. వెంకటేశ్వరన్.

బుడి బుడి బుడగలం
బుడుంగు బుడగలం
జడివాన అడుగులం
కాపాడితే నీటి మడుగులం
పచ్చదనానికి దోస్తులం
మానవాళికి ఆస్తులం
వేడినేల తాకితే మాయం
తడినేలపై కురిస్తే తోయం
బుడి బుడి బుడగలం
బుడుంగు బుడగలం
జడివాన అడుగులం
కాపాడితే నీటి మడుగులం.

By Editor

One thought on “వాన బుడగలం”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *