రచన: బక్కారెడ్డి

ఓటరును నేను ఓటరును
నేతల తల రాతల బ్రహ్మదేవున్ని
ప్రజాస్వామ్యంలో కడు నేర్పరిని
రాజకీయ గాలాలకు చిక్కని వాన్ని
ఓటును వరముగా ఇచ్చే దేవున్ని
ఓటును’నోటుకు’అమ్మని వాన్ని
‘అమ్మ’లేక కాదు!
ఆత్మ కోర్టులో ముద్దాయిగా
నిలబడాలని లేదు!
‘నోటా’మీట నొక్కబోను.
నోటాకు పడే ఓట్లు
ప్రజాస్వామ్య కోటకు తూట్లు
ఐదేండ్ల ఆయువిచ్చే దేవున్ని!
అయినా పాపం పండితే
యమ పాశం వేయలేని వాన్ని!
బహిరంగ సభల్లో జనప్రధర్శనకు
లారీల్లో ఊరేగే ఓటరు దేవున్ని!
దేవుడు దేవుడే గదా!
వెలువడే ఎన్నికల ఫలితాలు
ఓటరు దేవుల్ల చైతన్య వరాలు!

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *