రచన: శుభశ్రీ రాజన్

కన్నీటిచుక్కలు
ఒకదానితో ఒకటి
ఇలా మాట్లాడుకున్నాయి….

జీవితాన్ని
బలపరిచే ఆలోచనలతో
వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు
పునాదులవుతాయి..

ఊహించని సంతోషంతో
వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు
ఆనందబాష్పాలవుతాయి..

మనసు బద్దలవడంతో
వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు
మోసపోకు అని
అప్రమత్తం చేస్తాయి..

కలయికతో
వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు
కొత్త ఉత్తేజానికి
దోహదపడతాయి..

కలలతో
వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు
కాలంలో విజయాన్ని
దాచిపెడతాయి..

కోల్పోవడాలతో
వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు
జీవిత మార్గాన్ని
సరి చేసి చూపిస్తాయి..

కఠోర శ్రమతో
వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు
ఉన్నతి దిశలోకి
తీసుకుపోతాయి..

జవాబులు
తెలీని ప్రశ్నలతో
వచ్చే కన్నీళ్ళు
కచ్చితమైన జవాబు
వచ్చే వరకూ
పోరాడనిస్తాయి..

అవమానంతో
వచ్చే కన్నీళ్ళు
మనో భారాన్ని
తీసిపారేస్తాయి..

జ్ఞాపకాలతో
వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు
కొన్ని గొప్ప క్షణాలను
కానుకలుగా ఇస్తాయి.

ఆశ్చర్యంతో
వచ్చే కన్నీటిచుక్కలు
విజయానికైన లక్ష్యదిశలో
నడిపిస్తాయి..

By Editor

One thought on “కన్నీటిచుక్కలు”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *