రచన: సునీత పేరిచర్ల

ఓదార్పు ప్రేమగా మారుతుందని..
కల గన్నానా ..
అలా కలగంటే..
అసలు దానిని నిజం చేసే దైర్యం చేసేదాన్నా….

ఎలా పడిందో మనసు మాగాణిలో
ప్రేమ బీజం…
గుర్తించేలోపే మొలకెత్తింది
పెరికి పారేద్దాం అనుకుంటే
నువ్వేమో ..నీ మాటల ఎరువుల్ని
నవ్వుల నీళ్ళని వేసి దానిని మహావృక్షం చేసేసావ్…

ఆ వృక్షం నీడలోనే సేద తీరుతూ
భావాల్ని, బాధల్ని, సంతోషాల్ని
పంచుకుంటూ ఉండగా ఏమైందో
మెల్లగా కొమ్మలు నరకడం మొదలుపెట్టావ్..
చివరికి కాండంతో సహా నరికేశావ్.

పచ్చదనాన్ని కోల్పోయి
మోడులా మిగిలిపోయింది
కానీ జ్ఞాపకాల తాలుకూ వేళ్ళు ఇంకా
మనసు మాగాణిలో కొన ఊపిరితో
కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి

మళ్ళీ నీ నవ్వుల చిరుజల్లులు తాకి
చిగురిద్దాం అని ఆశతో…..!!
వేళ్ళను కూడా పెకళించి వేస్తావో..
మళ్ళీ చిగురింప చేస్తావో…

By Editor

One thought on “ప్రేమ బీజం”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *