కథ

పరిపూర్ణం

రచన : రమ శాండిల్య భానుమూర్తి ఒక మధ్య తరగతి చిరు ఉద్యోగి. అతనికి అమ్మవైపువారి నుంచి కానీ, అత్తగారి వైపునుంచి కానీ ఎటువంటి ఆధారం లేదు.…

గిరిజా సదన్

రచన: ప్రభావతి పూసపాటి “కాత్యాయిని” ప్రశాంతం గా వున్న “గిరిజాసదన్” లో ఒక్కసారి మారుమోగినట్టు వినిపించింది ఆ పేరు. గిరిజాసదన్ స్థాపించింది నేనే అయినా అంతా తానే…

రైతు బిడ్డ

రచన: మంథా భానుమతి “నువ్వెంతైనా చెప్పు, నీ వ్యవహారం నాకు నచ్చలేదబ్బాయ్.” భుజం మీది కండువా తీసి ఒక్క దులుపు దులిపి ఇంట్లోంచి బైటికి నడవబోయాడు అనంతయ్య.…

చిన్న బతుకులు

రచన -డా. లక్ష్మీ రాఘవ రామయ్య కాలుచాపి దారం పేడుతూ కూర్చున్నాడు. “ఎన్ని దారాలు పేడుతావు? బయట పోయేది లేదు, పైసా సంపాదనా లేదు. ఇంట్లో పొయ్యి…

నిష్క్రమణ…

రచన: చిత్రపు లక్ష్మీ పద్మజ సుమతీ కాఫీ తీస్కురా ఎన్ని సార్లు చెప్పాలి. వినబడట్లేదా లేక విననట్టున్నావా అరిచాడు విశ్వం. అదిగోండీ అక్కడే పెట్టాను. చూస్కోండి, మీకు…

దివి నుండి భువికి

రచన: చెంగల్వల కామేశ్వరి “రేపేనా నువ్వు వెళ్లేది? అడిగాడు శర్మ “అవునండీ! కొంచెం హుషారుగా బదులిచ్చాడు ఈశ్వర్, వచ్చాకా విశేషాలు చెప్పు! అంటున్న మామగారి మాటలకు ‘ఉండేది…

రింగుల జీవన వలయం

రచన: – పిడపర్తి భారతి కాళ్ళు టపాటపా నేల కేసి కొడ్తూ, రెండు చేతులూ బాగా ఆడిస్తూ, ఇంట్లో కొచ్చి, సోఫాలో నాన్న పక్కన బుంగ మూతి…

వర్గాలు
భోషాణం
ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు