తామసి

తామసి .. 2

రచన: మాలతి దేచిరాజు ఆ ఫ్రైడే రోజు అనుకున్నట్టుగా షీబా ని తీసుకుని ఫ్యామిలీడే కి అటెండ్ అయ్యాడు గౌతమ్. మీటింగ్ హాల్ లో చిన్న స్టేజ్…

తామసి – 1

రచన: మాలతి దేచిరాజు సూర్యోదయమైన కొన్ని గంటలకి, సిటీ అవుట్ స్కర్ట్స్ లో ఒక విల్లా… “జగమంత కుటుంబం నాదీ… ఏకాకి జీవితం నాదీ!” అంటూ మోగుతోంది…